Gruwez

Privacy disclaimer


Vertrouwelijke verwerking van persoonsgegevens

Architectenbureau Frank Gruwez bvba hecht het grootste belang aan de privacy van zijn gebruikers. Wij begrijpen dat uw vertrouwen ons belangrijkste kapitaal is. Deze privacy verklaring (hierna genoemd “Privacy Verklaring”) is onder meer van toepassing op (i) onze website https://www.gruwez.org/nl (hierna genoemd de “Website”).

U kan onze site bezoeken, informatie inwinnen over onze diensten en blogposts raadplegen zonder uw persoonlijke gegevens te vermelden.

Als u ons toch persoonlijke informatie meedeelt, zullen wij die vertrouwelijk behandelen in overeenstemming met de onderstaande bepalingen en de nationale en internationale wettelijke voorschriften.

Architectenbureau Frank Gruwez bvba wil benadrukken dat zij te allen tijde tracht te handelen in overeenstemming met (i) de Belgische Privacywet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens.

Deze Privacy Verklaring bevat onder meer informatie over de persoonsgegevens die Architectenbureau Frank Gruwez bvba verzamelt, alsook over de wijze waarop Architectenbureau Frank Gruwez bvba deze persoonsgegevens gebruikt en verwerkt.

Gelieve deze Privacy Verklaring te lezen in samenhang met de cookie policy van Architectenbureau Frank Gruwez bvba.

Categorieën van verwerkte persoonsgegevens

De informatie die u ons meedeelt, kan persoonsgegevens omvatten. Onder “persoonsgegevens” wordt verstaan alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon (“de betrokkene”); als identificeerbaar wordt beschouwd een natuurlijke persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name aan de hand van een indicator zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online identificator of aan de hand van een of meer elementen die kenmerkend zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, psychische, economische, culturele of sociale identiteit van die natuurlijke persoon.

Architectenbureau Frank Gruwez bvba kan volgende persoonsgegevens verzamelen en verwerken:

• Naam:
• Voornaam:
• E-mailadres:
• Telefoonnummer:
• Bedrijfsnaam:

• Correspondentiegegevens met en uitgaande van Architectenbureau Frank Gruwez bvba

Architectenbureau Frank Gruwez bvba verzamelt tevens automatisch anonieme informatie betreffende het gebruik dat u maakt van de Website. Zo zal Architectenbureau Frank Gruwez bvba, bijvoorbeeld, automatisch loggen welke onderdelen u bezoekt van de Website, van welke webbrowser u gebruik maakt, welke website u bezocht wanneer u toegang kreeg tot de Website, alsook wat uw IP-adres is. Wij kunnen u niet identificeren op grond van deze gegevens, maar het laat Architectenbureau Frank Gruwez bvba toe om statistieken op te maken betreffende het gebruik van de Website, alsook om meer gerichte communicatie te verzenden.

Bekijk voor meer informatie hierover de cookie policy.

Doel van de verwerking

Als u ons uw persoonsgegevens meedeelt, worden deze opgenomen in onze databank met als doel:

• De kwaliteit van onze diensten en informatie te verbeteren;
• U te informeren met tips en nieuwe ontwikkelingen in de IT-wereld;
• U te informeren in verband met de diensten die wij aanbieden;
• Statistische doeleinden;

Toestemming voor de verwerking

Wanneer u uw persoonsgegevens wenst achter te laten op onze website, zal u (via opt-in) gevraagd worden of u uw toestemming wilt geven voor de verwerking van die gegevens door Architectenbureau Frank Gruwez bvba. Deze toestemming zal er dan in bestaan een hokje aan te vinken waarin vermeld wordt dat u Architectenbureau Frank Gruwez bvba de toestemming geeft om uw persoonsgegevens te verwerken voor de hierboven vermelde doeleinden. U heeft te allen tijde het recht uw toestemming tot verwerking in te trekken. Het intrekken van uw toestemming zal echter niets afdoen aan de rechtmatigheid van de verwerkingen die gebeurden vóór de intrekking van uw toestemming. Indien u uw toestemming wilt intrekken kan dit door Architectenbureau Frank Gruwez bvba hiervan op de hoogte te brengen op het e-mailadres: info@gruwez.org


Openbaarmaking persoonsgegevens aan derden

Architectenbureau Frank Gruwez bvba zal uw persoonsgegevens niet openbaar maken aan derden, tenzij dit noodzakelijk is in het kader van de uitvoering van de diensten door Architectenbureau Frank Gruwez bvba en de optimalisering daarvan (zoals maar niet beperkt tot onderhoudswerken, verwerking van betalingen, database management). Indien het noodzakelijk is dat Architectenbureau Frank Gruwez bvba in dit kader uw persoonsgegevens openbaar maakt aan derden, is de betreffende derde partij verplicht om uw persoonsgegevens te gebruiken in overeenstemming met de bepalingen van deze Privacy Verklaring.  

Onverminderd het voorgaande, is het evenwel mogelijk dat Architectenbureau Frank Gruwez bvba uw persoonsgegevens openbaar maakt aan de bevoegde autoriteiten (i) wanneer Architectenbureau Frank Gruwez bvba hiertoe verplicht is op grond van de wet of in het kader van een gerechtelijke of een toekomstige gerechtelijke procedure en (ii) ter vrijwaring en verdediging van onze rechten.

In alle overige gevallen zal Architectenbureau Frank Gruwez bvba uw persoonsgegevens niet verkopen, verhuren of doorgeven aan derde partijen, tenzij wanneer zij (i) hiervoor uw toestemming heeft bekomen en (ii) met de betreffende derde partij een dataverwerkingsovereenkomst heeft afgesloten, dewelke de nodige garanties bevat betreffende confidentialiteit en privacy conformiteit van uw persoonsgegevens. 


Opslag persoonsgegevens  

Tenzij wanneer een langere bewaartermijn vereist of gerechtvaardigd is (i) door de wet of (ii) door de naleving van een andere wettelijke verplichting, bewaart Architectenbureau Frank Gruwez bvba uw persoonsgegevens slechts gedurende de periode die noodzakelijk is voor het behalen en het vervullen van de doelen, zoals beschreven in de Privacy Verklaring onder ‘gebruik persoonsgegevens’.


Uw rechten

• Recht op informatie: Wanneer u beroep wenst te doen op uw rechten of vragen hebt omtrent de verwerking van uw gegevens, gelieve dan contact op te nemen met info@gruwez.org;

• Recht op toegang: Gebruikers hebben recht op toegang tot de persoonsgegevens die Architectenbureau Frank Gruwez bvba mogelijks over u beschikt;

• Recht op rectificatie en vervollediging of update van uw persoonsgegevens;  

• Recht op schrapping van uw persoonsgegevens;

• Recht op een beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens: U heeft onder bepaalde omstandigheden het recht om Architectenbureau Frank Gruwez bvba te verzoeken de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken.

• Recht op overdraagbaarheid van uw persoonsgegevens;

• Recht van bezwaar/verzet tegen de verwerking van uw persoonsgegevens.

Indien u geen nieuwsbrieven of informatie over onze diensten meer wilt ontvangen, kunt u zich op elk moment uitschrijven door te klikken op de knop “uitschrijven”, zoals onderaan voorzien in elke e-mail van Architectenbureau Frank Gruwez bvba. 


Beveiliging persoonsgegevens  

Architectenbureau Frank Gruwez bvba verbindt er zich toe om redelijke, fysieke, technologische en organisatorische voorzorgsmaatregelen te nemen met het oog op het voorkomen van (i) ongeoorloofde toegang tot uw persoonsgegevens, alsook (ii) verlies, misbruik of wijziging van uw persoonsgegevens.

Architectenbureau Frank Gruwez bvba zal alle persoonsgegevens, dewelke zij heeft verzameld, bewaren in de cloud (met datacenter(s) binnen de EU).


Grensoverschrijdend verwerking persoonsgegevens

Architectenbureau Frank Gruwez bvba garandeert dat er geen overdracht van persoonsgegevens zal plaats vinden buiten Europa of de Europese Economische Ruimte (EER).


Update Privacy Verklaring

Architectenbureau Frank Gruwez bvba kan op elk gewenst moment de Privacy Verklaring aanpassen en updaten zonder voorafgaande kennisgeving door een nieuwe versie te plaatsen op de Website.

Om die reden is het ten zeerste aangeraden om regelmatig de Website en de betreffende pagina waarop de Privacy Verklaring wordt weergegeven, te raadplegen om zeker te zijn dat u kennis hebt van enige wijzigingen. De datum van de meest recente versie wordt steeds aangepast en is onderaan de Privacy Verklaring terug te vinden.


Andere websites

De website kan mogelijks hyperlinks bevatten naar andere websites. In geen geval is Architectenbureau Frank Gruwez bvba verantwoordelijk voor het privacy beleid of de privacy praktijken van enige derde partij.  


Vragen en klachten

Indien u vragen heeft over de Privacy Verklaring of over de wijze waarop Architectenbureau Frank Gruwez bvba uw persoonsgegevens verzamelt, gebruikt of verwerkt, gelieve ons te contacteren:

• Via e-mail: info@gruwez.org  
• Via post: Jacob Lacopsstraat 20 bus 204, 9700 Oudenaarde
• Via telefoon: +32 (0)55 45 53 63

Indien u klachten heeft omtrent de manier waarop Architectenbureau Frank Gruwez bvba uw persoonsgegevens verzamelt, gebruikt en/of verwerkt, kan u een klacht indienen bij de Privacy Commissie.


Versie Privacy Verklaring: 23/10/2018


Cookie policy


Wat zijn cookies en wat is hun nut ?

Cookies zijn deeltjes informatie die door de browser op uw computer worden opgeslagen. De inhoud kan onder meer zijn de taalkeuze, IP-adres, … Op deze site worden de volgende soorten cookies gebruikt :

1.Een eerste soort is slechts van tijdelijke aard en wordt gewist zodra u uw browser afsluit. Deze cookies worden enkel gebruikt om u op de website te laten navigeren.
2.Een tweede soort wordt gebruikt voor de website , om u te kunnen identificeren bij een volgend bezoek.
3.Een derde soort wordt gebruikt door diensten van derden om gebruikersstatistieken op te stellen (Google Analystics), om statistieken op de stellen over het bezoek aan de website. Deze cookies door de diensten van derden zoals Google Analytics beheerd, zoals verder beschreven op https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage?csw=1


Accepteren cookies

U kan het gebruik van cookies :

1. Niet accepteren via deze pagina of balk op elke pagina (‘U accepteert momenteel cookies’)
2. Uitschakelen via de instelling op deze webbrowser


Bescherming van de persoonsgegevens

De persoonsgegevens die u via deze website invoert (bijv. contactformulier, inschrijving nieuwsbrief) worden verwerkt conform onze Privacyverklaring

Hoe kunt u cookies uitzetten?

Firefox:

1. Open Firefox.
2. Klik op de ‘Alt’-toets op uw toetsenbord.
3. Kies in de menubalk die bovenaan in uw scherm verschijnt voor ‘Extra’ en daarna ‘Opties’.
4. Ga vervolgens naar het tabblad ‘Privacy’.
5. Kies na ‘Firefox zal’ voor ‘Aangepaste instellingen voor geschiedenis’. Vink hier uw voorkeuren aan en sla deze vervolgens op.

Internet Explorer:

1. Open Internet Explorer.
2. Kies in het menu voor de optie ‘Extra’ en vervolgens de optie ‘Internet Opties’.
3. Klik op het tabblad ‘Privacy’.
4. Onder de knop ‘Advanced’ kunt u uw gewenste opties aanvinken en opslaan

Google Chrome:

1. Open Google Chrome.
2. Klik op het gereedschap icoon.
3. Kies voor ‘Opties’.
4. Kies op het tabblad ‘Geavanceerde opties’ voor Instellingen voor inhoud.
5. Op het tabblad ‘Cookies’ kunt u vervolgens de aanbevolen opties aanvinken en opslaan.

Safari:

1. Open Safari.
2. Kies ‘Voorkeuren’ in het taakmenu en klik op ‘Beveiliging’. (Het taakmenu bevindt zich rechtsboven in het Safari-venster en ziet eruit als een tandwiel.)
3. Vink in het gedeelte ‘Cookies accepteren’ aan of en wanneer Safari cookies van websites mag accepteren. Klik voor meer informatie over de opties op de knop met het vraagteken.
4. Als u meer wilt weten over de cookies die worden opgeslagen op uw computer, klikt u op ‘Cookies tonen’.

Cookies die actief zijn op de website:

Google Analytics cookies

Wij gebruiken Google Analytics cookies om gegevens te verzamelen over uw sessies op onze website. Voor meer informatie rond de werking van deze cookies, consulteer aub de cookie & privacyverklaring van Google.

• _GA
• _GID
• _UTMA
• _UTMZ


Hotjar cookies

Wij gebruiken Hotjar cookies om informatie over uw surfgedrag en muisbewegingen te analyseren. Gelieve de Hotjar cookie policy te consulteren voor meer informatie over deze cookies.

• _HJINCLUDEDINSAMPLE


Andere website cookies

• CraftSessionId: We gebruiken Craft CMS als ons websitesysteem. Craft gebruikt cookies die nodig zijn om de website naar behoren te laten functioneren. Raadpleeg het Cookiebeleid van Craft CMS voor meer informatie over deze cookies.